ورود ثبت نام
021-25741

بازدید : 434

دیوارچین طولانی ترین وبزرگترین سازه مهندسی تدافعی و نظامی ازلحاظ زمان ساخت در دنیاست.این دیوار7000کیلومترامتدادیافته است.این دیوار بزرگ رابرای محافظت چین درمقابل مهاجمان مغول ساخته اند .برخی از بخش های دیوار چین بخوبی حفظ شده است مانند دیوار بادلینگ درنزدیکی بیجینگ یا( سی ماتای )(موتیان یو)