ورود ثبت نام
021-25741

بازدید : 429

میدان تیان آن من بزرگترین میدان  شهری درجهان است که مانند میدان سرخ مسکو و نقش جهان اصفهان مستطیلی شکل است.
ودرهرضلع آن یکی از عناصر اصلی حاکمیت قبلی و فعلی چین قراردارند.مجموعه کاخ های شهرممنوعه .پل های 
(جین شوی)آب طلایی و دیوارسرخومجلس چین واقع شده است.بنای اولیه میدان به اوایل قرن 15میلادی بازگشته و کاربرد اولیه آن دروازه قدیمی شهر ممنوعه بوده است .نام این میدان به زبان چینی به مفهوم میدان آرامش آسمانی  است