ورود ثبت نام
021-25741

بازدید : 390

معبد بهشت درجنوبی ترین قسمت پکن ساخته شده است معبد بهشت دردزران امپراطوری :سلسله های مینگ و چینگ وبه منظور پرستش آسمان ساخته شده  که بیش از 500سال قدمت دارد .این معبد که مخصوص مراسم قربانی کردن برای خدابوده است.امروزه این معبد حدوددومیلیون وهفتصدو وبیست هزارمترراپوشش میدهدیکی از بزرگترین وسالم ترین آثارتاریخی به جامانده ازآن دوران است معبدبهشت بزرگتراز شهرممنوعه 
 وکوچکتراز کاخ تابستانی است.از آنجایی که اچپراطور خودرافرزندخدامیدانسته جرات نمی کرد محل اقامت خودرا یعنی شهرممنوعه را بزرگ تراز اقامتگاه خدابسازددربیرون یکی از دروازه ها سه سنگ انعکاس قراراگرروبه دروازه وروی سنگ اول بایستید و صحبت کنید یک انعکاس ازصدای خود می شنوید و اگرروی سنگ دوم و سوم بایستید به ترتیب دو و سه انعکاس خواهیدداشت .وازجاهای دیدنی ومشهوربنا دیوارانعکاس نام دارد که ویژگی خاصی داردمحیط این دیوار193متراست اگرشما ودوستتان دردوطرف پای دیواربایستید وکلمه ای رابرزبان بیاورید دیگری به وضوح آن راخواهد شنید.ازجاهادیدینی این کاخ میتوان به سرو 9اژدها اشاره کرد علت نامگداری به خاطر شاخه های تودرتوی آن است که گویی 9اژدها بهم تابیده شده اند.این درخت سروکهنسال بیش از 500سال قبل کاشته شده است